Vårt förslag för leverans av integration är en teambaserad bemanning.  Integration är blodomloppet på ett företag och utan systemintegration så kommer verksamheten inte fungera lika bra. Det är därmed en känslig/kritiskt del och detta kräver att fler än en person bör vara delaktig i leveransen.  Í ett modernt digitaliserat företag så är systemintegration en mycket viktig beståndsdel av maskineriet.

Med hjälp av agil metodik samt ”DevOps”-verktyg så kan flera av de vanliga problemen oftast undvikas. Teamet får då ett enhetligt sätt att leverera på. Dokumentation och verktyg används unisont av alla vilket skapar samsyn och snabbhet i överlämning och felsökning.

Ovanstående eliminerar också personberoenden vilket annars är mycket vanligt i en klassisk konsult/specialistroll.

Här kommer några av de största fördelarna med en teamleverans:

  • Teamet kan täcka upp för varandra vid frånvaro och sjukdom.
  • Det är förvaltningsbart – loggning, monitorering på ett standardiserat sätt.
  • Utveckling och support hanteras av teamet. Dvs det är samma personer som löser problemen/buggar som även byggt lösningen. Detta möjliggör snabb leverans.
  • En i teamet har ansvar för koordinering av support och change:ar en vecka i taget.
  • Koordinering av arbetsuppgifter sköts i teamet och rätt saker prioriteras.
  • En ägare av teamet finns på beställarsidan och ansvarar för prioritet och teamets välmående.
  • Teamet är ett inhouse-team. Kunden väljer själv hur bemanning ska göras, en mix av egen personal och specialister är att föredra.

Teamets verktyg för att uppnå full potential

  • Team retrospective – Varje månad så utvärderar teamet sin framfart och sin leverans
  • Team Pulse – Vi mäter av teamets status/mående månadsvis med ett verktyg i vår plattform.
  • Tydliga roller och mandat inom teamet

Andra fördelar med teambaserad leverans:

Integrio kan låna/flytta personal mellan team, detta skapar en större trygghet för våra kunder vid sjukdom/anställningsförändringar eller andra avvikelser.